งานวิจัย

1 การจัดการธุรกิจอาหารแปรรูปพื้นบ้าน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ปลาในเขตหมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร Download
2

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการใช้สารเคมีทางการเกษตรและสารตกค้างในพืช บริเวณหนองหาร จังหวัดสกลนคร

Download
3 การระบาดเชิงพื้นที่ของโรคพยาธิใบไม้ตับและการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร Download
4

การเรียนรู้การจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาหนองหารอย่างยั่งยืน

Download
5

การสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง เทศบาลตําบลเหล่าปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Download
6

โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการและพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ

Download
7

ไทครัว : การสร้างและการปะทะทางสังคมของชาติพันธุ์สัมพันธ์ ในชุมชนที่เกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานภายในภาคอีสานตอนบน

Download
8

การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชมุชนในการจดัการป่าเพือสร้างความมั่งคงทางอาหาร เขตพื้นที่ป่าต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร

Download
 
9

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็ง ท่อนน้ำดีในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-5-6 เขตตำบลม่วงลาย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Download
10

การติดตามตรวจสอบสาหร่ายที่สร้างสารพิษสีเขียวแกมน้ำเงิน และสารพิษไมโครซิสตินในหนองหาร จังหวัดสกลนคร

Download
11

การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนรอบหนองหารอย่างยั่งยืน

Download
12

หนองหาร : ความรู้ อำนาจ ความขัดแย้ง และขบวนการเคลื่อนไหว ภาคประชาชนสกลนคร

Download
13

โครงการสำรวจและจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมริมหนองหาร จังหวัดสกลนครแบบมีส่วนร่วม และเปิดเวทีภาคประชาชนเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม

Download
14 รายงานการจัดเวทีชาวบ้านเพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โครงการ “ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2561” ณ บ้านน ้าพุ หมู่ 4 ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร Download
15

รายงานการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยปราชญ์ชาวบ้าน โครงการ “ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2561” ณ บ้านน้ำพุ หมู่ 4 ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

Download
16

ถอดบทเรียนหนองหาร

Download